MEDIATORZY

 

 

Lp.

 

Nazwisko i imię

Telefon

Adres e-mail

Zawód

Specjalizacja

Języki obce

1.

 

Bodek Magdalena

606 234 644

magda.bodek@poczta.fm

radca prawny

lokalowe, spółdzielcze,  gospodarcze, umowy w obrocie gospodarczym, cywilne

 j. angielski

2.

 

Draganiak Marzena

22 856 65 83

502 555 202

marzena.draganiak@gmail.com

radca prawny

prawo autorskie, w tym zagadnienia dotyczące naruszeń praw autorskich; prawo własności przemysłowej, w tym ochrona znaków towarowych; prawo prasowe; ochrona dóbr osobistych, sprawy o odszkodowanie oraz zadośćuczynienie; gospodarcze, w tym o zapłatę

 

3.

 

Falkiewicz Krzysztof

 

500 206 166

krzysztof@falkiewicz.pl

radca prawny

cywilne, gospodarcze

j. angielski

4.

 

Faruga Piotr Ryszard

501 268 254

 

kandobiz@wp.pl

inżynier mechanik, menager

gospodarcze (windykacja należności, sprawy o zapłatę); prawo spółek (dochodzenie roszczeń od członków zarządu, rozwiązywanie spółek); cywilne (sprawy o zapłatę, roszczenia o odszkodowanie i zadośćuczynienie); prawo pracy (mobbing, roszczenia wynikające ze stosunku pracy)

j. rosyjski

5.

 

Iwańczuk Tomasz

660 554 917

 

iwanczuk.kancelaria@poczta. onet.pl

radca prawny

cywilne, w tym sprawy niemajątkowe (naruszenia i ochrona dóbr osobistych, odszkodowania, naruszenie posiadania) oraz sprawy majątkowe (podział majątku, dochodzenie roszczeń, sprawy o zapłatę, rękojmia i gwarancja); sprawy gospodarcze, w tym prawo spółek, dochodzenie roszczeń, windykacja należności i spory korporacyjne; prawo umów, w tym zabezpieczenia, realizacja umów handlowych, inwestycje, rozliczenia i kontrakty menadżerskie; sprawy budowlane, w tym proces inwestycyjny, rękojmia, realizacja zabezpieczeń, odszkodowania i rozliczenia; własność intelektualna, w tym prawo autorskie, umowy IT, umowy serwisowe i umowy licencyjne; sprawy ubezpieczeniowe, w tym odszkodowania za szkody na osobie i mieniu; sprawy nieruchomościowe, w tym zarządzanie, nabywanie, zbywanie, zniesienie współwłasności, wspólnoty mieszkaniowe oraz najem i dzierżawa; prawo finansowe; zamówienia publiczne; prawo administracyjne

 

6.

 

Jankowska-Piskorska Bożena

22 783 59 58
698 732 760

janpi2m@wp.pl

emerytowany radca prawny

gospodarcze, bankowe, cywilne, rodzinne

 

7.

 

Jasiński Krzysztof

22 615 8664
605 265 580

jasinskik@oirpwarszawa.pl

radca prawny

sprawy gospodarcze, w tym sprawy ubezpieczeniowe majątkowe i osobowe; ubezpieczenie kredytów kupieckich krajowych i eksportowych; faktoring należności i faktur

j. angielski,

j. francuski

8.

 

Jezierski Cezary Leszek

29 742 51 80

602 382 873

jezierski@kancelariaclj.pl

radca prawny

 

gospodarcze, w tym: wykonanie umów handlowych; spory z zakresu usług rynku finansowego i produktów ubezpieczeniowych; sprawy odszkodowawcze z udziałem ubezpieczycieli (szkody na osobie i mieniu); umowy o roboty budowlane; rozliczenia występujących wspólników wszystkich spółek; sprawy o zasądzenie (windykacyjno-egzekucyjne); transakcje fuzji i przejęć; sprawy z zakresu spedycji i transportu drogowego oraz morskiego

 

9.

 

Kupczyk-Czerniawska Magdalena

509 091 745 magdalena@kupczyk-czerniawska.pl radca prawny gospodarcze, cywilne, pracy, umowy z zakresu IT i w obrocie gospodarczym, ochrona danych osobowych  

10.

 

Lange Ewa

603 651 712

 kancelaria.el@wp.pl  radca prawny umowy z zakresu IT, sprawy cywilne, gospodarcze, sprawy z zakresu prawa autorskiego, umowy bankowe  

11.

 

Łubieński Tomasz

602 609 743

 

t.lubienski@gmail.com

ekonomista

obrót nieruchomościami; budownictwo; spółdzielczość; sport, NGO

 

12.

 

Maciejewski Mariusz

601 292 501

mariusz@maciejewski.pl  

radca prawny

gospodarcze, projekty IT, prawo autorskie, produkty finansowe (ubezpieczeniowe, bankowe, kapitałowe), rozwiązywanie sporów w trakcie realizacji umów długoterminowych

j. angielski

13.

 

Maleszyk Ewa

692 302 040  e.maleszyk@ewamaleszyk.pl radca prawny gospodarcze (w tym z zakresu wykonywania umów handlowych, prawa autorskiego); z zakresu ubezpieczeń gospodarczych; z zakresu prawa handlowego; z zakresu prawa pracy j. angielski

14.

  Maliński Tomasz 606 243 839

tomasz.malinski@oirpwarszawa.pl

t.malinski@malinski.com.pl

 

radca prawny cywilne (majątkowe i niemajątkowe); gospodarcze (umowy handlowe, umowy o współpracę, umowy dystrybucyjne); spółki i sprawy korporacyjne; inwestycje zagraniczne, umowy joint-ventures i sprzedaż transgraniczna; transakcje fuzji i przejęć; finansowanie inwestycji; obrót i zarzadzanie nieruchomościami; własność intelektualna (umowy licencyjne, prawo autorskie, własność przemysłowa, transfer technologii i umowy IT); ochrona konkurencji i nieuczciwe praktyki rynkowe; e-commerce; prawo reklamy; prawo prasowe i ochrona dóbr osobistych; prawo pracy i kontrakty menadżerskie j. angielski

15.

  Miszkin-Wojciechowska Małgorzata 603 988 918 miszkin.m@oirpwarszawa.pl   radca prawny sprawy gospodarcze i cywilne, specjalizuje się w rozwiązywaniu sporów gospodarczych z umów handlowych, cywilnych i korporacyjnych, ze stosunków pracy, kontraktów menadżerskich, a także w polsko-niemieckich umowach gospodarczych. Kwalifikacje mediatora uzyskane w polskich i niemieckich instytucjach szkoleniowych m.in. dwusemestralne studia podyplomowe na Uniwersytecie Warszawskim i tytuł mediatora w sprawach gospodarczych w Zentrale fur Mediation w Kolonii j. angielski,
j. niemiecki
16.   Murawski Krzysztof 609 151 786  km@kmurawski-lawfirm.com  radca prawny sprawy cywilne (podziały majątku, spadki) i gospodarcze (umowy handlowe, spory korporacyjne, nieruchomości, inwestycje budowalne); prawo pracy; sprawy rodzinne (podział majątku dorobkowego, o alimenty, rozwód, kontakty, władza rodzicielska)

j. niemiecki,

j. angielski

17.   Nowaczyk Piotr 605 324 502 arb@piotrnowaczyk.com   adwokat sprawy gospodarcze dotyczące kontraktów handlowych; sprzedaży trans-granicznej; umów dystrybucyjnych; sprawy budowlane i kontrakty FIDIC; bankowość; rynek kapitałowy; inwestycje zagraniczne; joint ventures, transakcje M&A; energia; ropa naftowa i gaz; nieuczciwa konkurencja i własność intelektualna (znaki towarowe; domeny internetowe; licencje i transfer technologii); prawo sportowe  j. angielski,j. francuski,j. niemiecki, j. rosyjski
18.   Orłowska Irena

22 824 25 46

691 876 515

irena.orlowska12@gmail.com   radca prawny sprawy cywilne, w tym prawo rzeczowe (nieruchomości – obrót; zasiedzenie; podziały geodezyjne i prawne); zobowiązania (umowy; gwarancja i rękojmia; zamówienia publiczne); prawo autorskie; prawo rodzinne; prawo spadkowe (testament nabycie praw z ustawy; dział spadku; zachowek); prawo spadkowe zagraniczne; prawo administracyjne i postępowanie administracyjne j.angielski
19.   Orłowski Krzysztof 509 995 090 kancelaria-orlowski@home.pl   radca prawny cywilne, w tym zobowiązania i odszkodowawcze; prawo finansowe, w tym prawo bankowe  
20.   Słowińska Karolina  516 105 446 karolina.slowinska@gmail.com prawnik prawo pracy, gospodarcze, cywilne  j. angielski
21.   Sobczyk Konrad 609 447761  k.sobczyk@mediatorzy.pl   politolog cywilne, w tym sprawy spadkowe i rodzinne; gospodarcze ze szczególnym uwzględnieniem spraw dotyczących firm rodzinnych, w tym umowy o współpracę i umowy handlowe oraz spółkowe, zwłaszcza sprawy związane rozliczeniami między wspólnikami lub wystąpieniem wspólnika ze spółki; prawo pracy, w tym kontrakty menadżerskie; prawo sportowe  
22.   Spandowska Weronika

22 838 18 79

501 794 764,

spandowska@orange.pl radca prawny spadkowe, cywilne,   
23.   Szymański Kamil 602 485 745 kancelaria@szymanski.com.pl   radca prawny

gospodarcze w tym sprawy o zapłatę, o rozwiązanie spółek i wyłączenie wspólników, dochodzenie roszczeń od członków zarządu

cywilne w tym sprawy o zapłatę, o odszkodowanie i zadośćuczynienie, dochodzenie roszczeń od Skarbu Państwa, spadki

rodzinne w tym o podział majątku dorobkowego, o alimenty, rozwód, kontakty, władza rodzcielska

prawo pracy w tym o mobbing, zaległe wynagrodzenie za pracę, przywrócenie do pracy lub odszkodowanie

prawo autorskie i prawo nowych technologii

 

j. angielski
24.    Tarasiuk Anna

604 915 975

 tarasiuk.a@oirpwarszawa.pl   radca prawny prawo ubezpieczeń gospodarczych,  prawo cywilne  j. angielski
25.    Tomaszewski Bartosz 604 979 717 bartosz.tomaszewski@bakermckenzie.com radca prawny Prawo własności intelektualnej , prawo nieuczciwej konkurencji , prawo reklamy, e-commerce, nieuczciwe praktyki rynkowe j.angielski
26.   Warda Piotr 668 530 520 p.warda@kancelaria-warda.pl   radca prawny cywilne; obrót nieruchomościami; własność intelektualna; prawo pracy; prawo lotnicze j. angielski
27.   Wysok Violetta 22 402 31 00

violetta.wysok@wysok.pl

 

violetta.wysok@wysok.eu

radca prawny  

prawo budowlane, obrót gospodarczy (umowy agencyjne, IT, serwisowe,

o współpracy
 

j. angielski,

j. francuski
28.   Żarczyński Adam 606 603 091  adamzarczynski@o2.pl   radca prawny gospodarcze; handlowe; prawo pracy; budowlane (umowy o roboty budowlane); rzeczowe (podział nieruchomości, służebności gruntowe i przesyłowe); prawo energetyczne; odszkodowania (szkody w mieniu i na osobie); ubezpieczenia  
29.   Życzkowska Anna 504 101 854, annazyczkowska@yahoo.com radca prawny sprawy cywilne (prawo zobowiązań, roszczenia wynikające z umów, w tym roszczenia pomiędzy przedsiębiorcami, dobra osobiste); sprawy budowlane (roszczenia związane z realizacją procesu budowlanego, w tym roszczenia z tytułu realizacji umowy o roboty budowlane); sprawy gospodarcze (nieuczciwa konkurencja); prawo własności intelektualnej (prawo autorskie); prawo pracy